რჩევები
02.07.2020 13:57
რომელი პროდუქტები გაგიწმენდთ ორგანიზმს ზაფხულში და რატომ არ შეიძლება ხილისა და ბოსტნეულის დიეტების დაცვა

ზა­ფხულ­ში წო­ნის პრობ­ლე­მა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბით წუ­წუ­ნე­ბენ, ამი­ტომ ბევ­რი მი­მარ­თავს ზა­ფხუ­ლის ე.წ. ეფექ­ტურ დი­ე­ტებს, რო­გო­რიც არის მა­გა­ლი­თად, ხი­ლის, ან ბოსტნე­უ­ლის სამდღი­ა­ნი დი­ე­ტა და ამ პე­რი­ოდ­ში მიირთმევენ მხო­ლოდ ერთი სახეობის პროდუქტს - ნესვს, ატამს ან კიტრს და ზედ­მეტ კილოგ­რა­მებს აღნიშნული მეთოდით ებ­რძვი­ან. GMnews-ი გაგაცნობთ დიეტოლოგების მოსაზრებებს, რამ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რია მსგავ­სი ხან­მოკ­ლე დი­ე­ტე­ბი და  მარ­თე­ბუ­ლია თუ არა მათი დაც­ვა.  

 

უდავოა, რომ ზა­ფხუ­ლი წელიწადის სხვა დროებთან შედარებით მდი­და­რია ხი­ლით და ბოსტნე­უ­ლით, თუმ­ცა, მათი მი­ღე­ბი­სას უნდა გვახ­სოვ­დეს ზო­მი­ე­რე­ბა და თი­თო­ე­უ­ლი პრო­დუქ­ტის ენერ­გე­ტი­კუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა შეგ­ვეძ­ლოს. მაგალითად, ნეს­ვი ძა­ლი­ან მა­ღალ­კა­ლო­რი­უ­ლია, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ნახ­შირ­წყლებს შე­ი­ცავს და მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ნახ­შირ­წყლე­ბის გამო მისი სამი-ოთხჯერ მი­ღე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა, რად­გა­ნაც ვამ­ძი­მებთ ნახ­შირ­წყლო­ვან ცვლას, რა დრო­საც ორ­გა­ნიზ­მში ცხი­მო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლე­ბის ჩა­ლა­გე­ბა ხდე­ბა.

თუ ავი­ღებთ სა­ზამ­თროს, ის და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლი პრო­დუქ­ტია, მისი შემ­ცვე­ლო­ბის 70% და­ახ­ლო­ე­ბით წყა­ლია, ამ შემ­თხვე­ვა­ში რო­გორც გამ­წმენ­დი სა­შუ­ა­ლე­ბა, სა­სურ­ვე­ლია, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მხო­ლოდ 2 კგ. სა­ზამ­თრო გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. ზო­მი­ე­რე­ბა და დო­ზი­რე­ბის დაც­ვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რადგანაც სა­ზამ­თრო­ში, სხვა ხილ­თან შედარებით, წყლის შემ­ცვე­ლო­ბა ბევ­რად მე­ტია და შე­საძ­ლოა, მისმა ჭარბად მიღებამ გარ­კვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­ა­აქ­ტი­უ­როს. კერ­ძოდ, თუ თირკმლის კენ­ჭო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა გვაწუხებს, შე­იძ­ლე­ბა კენ­ჭის დაძ­ვი­რის პრო­ვო­ცი­რე­ბა მო­ვახ­დი­ნოთ.

ხოლო თუ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხილს გა­მო­ვი­ყე­ნებთ, სა­სურ­ვე­ლია ასორ­ტის სახით იყოს, სულ კილო-ნა­ხე­ვ­რის ოდე­ნო­ბით. ბოსტნე­უ­ლი­და­ნაც შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე პრო­დუქ­ტი გა­მოვ­ყოთ. ზა­ფხუ­ლის ერთ-ერთი და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლი პრო­დუქ­ტი პო­მი­დო­რია, მაგ­რამ მეტ-ნაკ­ლე­ბად კუჭ­ნაწ­ლა­ვის ტრაქტსა და ნაღ­ვლის ბუშტს აღი­ზი­ა­ნებს, ამი­ტომ, მხო­ლოდ პო­მიდვ­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დის­კომ­ფორ­ტს გა­მო­იწ­ვევს. რაც შეეხება კიტრს, პო­მი­დორ­თან ერ­თად, კიტ­რიც ერთ-ერთი ნაღ­ვლმდე­ნია, მაგ­რამ კუჭ­ნაწ­ლა­ვის ტრაქტს არ აღი­ზი­ა­ნებს, ორ­გა­ნიზ­მზე დიდ ზე­წო­ლას არ ახ­დენს და და­დე­ბით თვი­სე­ბებს ამ­ჟღავ­ნებს, ვი­ნა­ი­დან მას­ში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით წყა­ლია. ზა­ფხულ­ში სი­ცხის პი­რო­ბებ­ში კი, წყლის დე­ფი­ცი­ტი ისე­დაც ვი­თარ­დე­ბა. ამას­თან, გარ­და იმი­სა, რომ კიტ­რის მი­ღე­ბით გან­წმენ­და და ორ­გა­ნიზ­მის დას­ვე­ნე­ბა ხდე­ბა, ბევ­რი ტოქ­სი­ნი და შლა­კი გა­მო­ი­დევ­ნე­ბა. მაგ­რამ ამ დროს წო­ნის კო­რექ­ცია ცხი­მო­ვა­ნი (სხვა­დას­ხვა ტოქ­სი­ნის, შლა­კის გა­მო­დევ­ნით) ქსო­ვი­ლის ხარ­ჯზე არ ხდე­ბა, ამით უბ­რა­ლოდ შე­შუ­პე­ბა ცხრე­ბა, ვი­ნა­ი­დან ორ­გა­ნიზ­მი ამ პე­რი­ოდ­ში მა­რი­ლი­ან საკ­ვებს არ იღებს და ზედ­მე­ტი სი­თხის­გან იც­ლე­ბა.

ასე რომ, დიეტოლოგები გვირჩევენ, მსგავსი გან­ტვირ­თვის დღე­ე­ბი, მხოლოდ კვი­რა­ში ერთხელ ან 10 დღე­ში ერთხელ ხილით და ბოსტნე­უ­ლით შე­იძ­ლე­ბა მო­ვი­წყოთ იმის­თვის, რომ არ გა­დავ­ტვირ­თოთ კუჭ­ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტი, უფრო მხნედ, ენერ­გი­უ­ლად ვიგ­რძნოთ თავი და ამის ფონ­ზე წო­ნის კონ­ტრო­ლიც (და არა კლება) მო­ვა­ხერ­ხოთ. ასე­ვე, არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს წყლის მი­ღე­ბა, ვი­ნა­ი­დან წყლის და­ნა­ხარ­ჯი ზა­ფხუ­ლის სე­ზონ­ზე ძა­ლი­ან დი­დია. იმის­თვის, რომ უჯრე­დე­ბი არ გა­მოშ­რეს, არ გა­მო­ი­ფი­ტოს და არ გან­ვი­თარ­დეს დე­ჰიდ­რა­და­ცია, წყა­ლი დიდი ოდე­ნო­ბით უნდა ვსვათ.

 

 

 

 

კვირის ამბები